Research

Research

ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning with Continuous States in Realistic Scenes

Ran Gong✶, Jiangyong Huang✶, Yizhou Zhao, Haoran Geng, Xiaofeng Gao, Qingyang Wu, Wensi Ai, Ziheng Zhou, Demetri Terzopoulos, Song-Chun Zhu, Baoxiong Jia, Siyuan Huang

ICCV 2023

Quantifying the Effect of Visual Impairments on Daily Activities in Virtual, Interactive Environments

Wensi Ai, Sharon Lee, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, Ruohan Zhang

Cog Sci 2023

Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation

Yizhou Zhao, Liang Qiu, Wensi Ai, Pan Lu, Song-Chun Zhu

Arxiv Preprint